ورقه های اختراع

ورقه اختراع به سندی گفته می شود که، برای بهره برداری انحصاری از اختراع، برای مدت زمان مشخصی، به مخترع آن داده می شود.
در این صورت رقبا و دیگر اشخاص، نمی توانند از اختراع وی، سو استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید