مدارک ثبت اختراع

• اظهارنامه اختراع سه نسخه
• توصیف مشروح اختراع
• نقشه های اختراع سه نسخه
• در صورتی که تقاضانامه توسط وکیل متقاضی تحویل داره مالیکت صنعتی شود ، اصل وکالتنامه یا کپی آن ضمیمه اظهارنامه گردد.
• فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
• قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

دیدگاهتان را بنویسید