طرح صنعتی قابل ثبت

صنعتی در صورتی قابل ثبت می باشد که، جدید (نو) یا اصیل باشد.
به طرح صنعتی زمانی اصیل گفته می شود، که به شکل جداگانه به وسیله ی طراح، بوجود آمده باشد.
طرح صنعتی مورد نظر نباید، تقلیدی از طرح های موجود باشد.
به گونه ای که، از نظر یک کاربر آگاه، از طرح هایی که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است، متفاوت باشد.
به این معنی که، مربوط به ذات طراح باشد، اگر آن طراح نبود هرگز آن طرح بوجود نمی آمد.
در صورت افشاء طرح صنعتی مورد نظر، تنها در مدت زمان شش ماه پیش از تاریخ درخواست، یا در موارد درخواست کننده، پیش از تاریخ حق تقدم، مانعی برای ثبت وجود نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید