تغییر در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

در صورتیکه، شرکت با مسئولیت محدودی تصمیم به تغییر در اعضای هیئت مدیره ی خود، گرفت، باید تمامی شرکا جلسه ای با عنوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، این تغییر را انجام دهند.

سپس تمامی اعضا زیر صورتجلسه را امضاء نمایند. و صورتجلسه ی مربوطه را به اداره ثبت شرکت ها، تحویل دهند تا آگهی مربوطه ثبت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید