تغییرات شرکت ها

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره صورت می گیرد.
در صورتیکه، مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول بعد از پایان سال مالی، ثبت شود. عادی سالیانه نام دارد.
و در صورتیکه در ماه های دیگر ثبت شود، عادی به طور فوق العاده، نام دارد.

دیدگاهتان را بنویسید