تعریف طرح صنعتی

به مجموع اشکال و خط و خطوط ، که به صورت سه بعدی و دو بعدی که یک محصول را بیان می کند، طرح صنعتی نام دارد. طرح صنعتی باید منحصر به فرد باشد .

و مشابه و شبیه به طرح دیگری نباشد و مشتری را به اشتباه نیاندازد.

دیدگاهتان را بنویسید