تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، به شرکتی گفته می شود، که برای فعالیت های تجاری، بین حداقل دو نفر یا بیشتر، تشکیل می گردد.

در این شرکت ها، هر کدام از اعضا، تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئولیت قرض، وام ها، و بدهی های شرکت، بر عهده دارند.

در نام شرکت، حتماً باید عنوان شرکت با مسئولیت محدود، آورده شود.

سرمایه لازم برای ثبت و تشکیل این شرکت ها، حداقل ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید