تصفیه شرکت

پس از انحلال شرکت ها، زمان تصفیه ی شرکت شروع می شود.

عملیات و روند تصفیه ی شرکت، شامل مراحل زیر می باشد:

  • وصول کردن مطالبات شرکت
  • نقد کردن دارایی های شرکت
  • پرداخت کردن دیون شرکت
  • تقسیم دارایی باقیمانده ی شرکت ما بین شرکا

در شرکت با مسئولیت محدود امور تصفیه بر عهده ی مدیران شرکت است. جز این که در اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت چیزی غیر از این ذکر شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید