اظهارنامه اختراع

برای ثبت اختراع مورد نظر، یکی از مدارک مورد نیاز، سه نسخه اظهارنامه ی اختراع می باشد.

اظهارنامه اختراع، به فرم مخصوصی گفته می شود که، قسمتی از اوراق بهادار است.

متقاضی ثبت اختراع  باید، از واحد فروش اوراق بهادار، در اداره کل ثبت شرکت ها آن را دریافت و مطابق با قوانین مورد نظر، آن را کامل و امضا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید